221 ya preso diad Pangasinan naitdan na serbisyon medikal tan dental; 221 Pangasinan inmates receive health services Created on August 27, 2012, 4:59 pm Posted by nup

Naitdan na libren serbisyon medikal tan dental iray preso diad Pangasinan Provincial Jail ed sayan baley natan ya agew diad panangidaolo na Provincial Health Office (PHO). Onong ed si Dr. Anna Maria Teresa de Guzman, hepe na PHO, getma to yan kimey ya gagaween mamipat ed sakey taon ya makapangiter na de-kalidad ya pan-asikaso ed abig-laman da ray wadia ed prisoan. Duan lasos tan duamplo tan sakey a priso so akapanpanengneng tan akapanpatambal na saray sakit da. Akapanpabagot met iray aderal ya ngipen da tan akaawat iray tambal parad sakit na ulo tan eges, tambal ed “high blood” tan arom ni ran liliknaen. 

 

Kaiba na PHO ed sayan kimey pian napaabeba so bilang da ray mansasakit ya preso iray doktor, nars tan dentista na Pangasinan Provincial Hospital tan Lingayen District Hospital. (ANL/AM-PIA1, Pangasinan)

Source:http://www.ugnayan.com/ph/Pangasinan/Lingayen/article/21YX

Email to:
Content:
From: