Reng kapampangan pen, ne? Created on August 27, 2012, 4:49 pm Posted by nup

Artistang Talasuyung Kabalen 

Maragul at e makanyan-kanyan kaulaga ing katungkulan a sukat dang gaganapan ding mamuntukan king nanuman sanga ning pamaalan. Kapilan pa abasa tamu ing pamamuklat nang pilubluban ning malambat nang Senador Lito Lapid. Ing ali na la asiwala kaburyan at panamdam ding Filipinu Congresu. Ing keyang kakulangan talinung makatulid, sikanan ning lub, a kaylangan bangkanita atupad na at aganapan ing obrang kingwa na anting mamikatawan karing memalayan. Ali ta asabing makalunus ya, pota makabage pang sabyan, "A kaswerti na!" 

 

 

King Batangas metung ya naman kilalang malagung artistang kabalen ing pamuntuk ning lalawigan. Aisip na kanung pakyapusan ya itang balamu makasalabat mata karing aliwang tau Los Angeles, itang mangaragul titik a "HOLLYWOOD" babo bunduk. Kabit da sa king Laug Taal ing maragul a lagyung "BATANGAS" kanu. Mipamulala niyamu ing malagung Gobernadora Vilma Santos-Recto karing memanyulput a ali makiburi king nasa na. Dakal a sisting e na mekad piyadyan tangapan. E bibiru ing maging meyalal a mamuntukan. Kutang na pin Dolphy, metung pang kabalen, ketang patagalan deng presidenti Pilipinas: "E kung manalo?" 

Reng Kapampangan pen, ne? Antimong Filipinu kalupa ra ring Ilokanu at aliwa pa, atin lang sari-sariling telakaran at kapanwalan, e ta la alubusan o ametungan. Makanyan man misanmetung la reni patye miinuman: 

Barakobucks 

Ala eh! Balisong. 

Ala eh! Kape Barako. 

Ala eh! Pinakamatamis at masarap na Pinya. 

Ala eh! Magagandang batis, ilog, katutubong isda, hayop, at mga bulaklak. 

Ala eh! Gusi, barong, kulambu, matatandang simbahan at mga gusali. 

Ala eh! Marcela Agoncillo, Recto, Mabini, Malvar, Laurel, at iba pa. 

Ala eh! Pag-aaral, pagsusulat, at iba pang sining, kasaysayan, at agham. 

Ala eh! Magandang Batangas, may duplo't karagatan, kasama na ang kumintang. 

Ala eh! Pagpukaw sa likas na ganda, talino, ng malikhain Batang Henyo, sapat na para umunlad ito. 

Ala eh! Kay laking biyaya at dangal ibinigay ng Batangas sa isang Kapampangan. 

Ala eh! Maikukubli kaya ng malalaking titik sa lawa ng Taal upang mailigtas itong maraming dulot na yaman? 

Ala eh! (Watch the video: Academy researchers bug out in the Philippines) 

(Pansinan: Ing kasaya nang Dan Ashley kening keyang palage. Miparangalan yang miras Mabini, Batangas. Pilipinas, lugal ding mangaganaka, mayaga at mangasayang tau. Mayayakit king lupa ing saya at kapagmaragulan kening mamalita aldo-aldo telebisyon San Francisco.) 

Daun 

Aldo ring kaladwa. Atin bayung imalan, pepatayi kang Cong Katong, o kang Atsing Maming. Pagsadyan mi ing aldo ring mengayangu na bye. Pangasisilim munta na kutkutan, tayimik, makalungkut, ali mu balung sabyan ing piraramdaman. Akit la keni ding taung misan mu pabanwa akakatagmu. 

Kanita tikyan dakami pa ring mangasu king pilipatan ming bale. Damdaman la ding asung mangawung, mipagising kami kaybat dandaman na lang magdalit ding mangasu king pamunu nang Apung Maria, Mariang dapu pemalagwan de bang kawani karing dakal pang Maria. 

Paniglon o agaganaka ngeni ini, lakwas na ing lulutu rang lelut manok, sotanghon, at kutsinta ring mangatwa. Bayu munta sementeryu kanan ini, at pangabalik mangan pang pasibayu, nung mikagana pa neng akakit la ring kandilang pakasindi at ding malungkut a Ima at Tatang mangadi at makaganaka karing anak dang atyu na king aliwang bye. Kasyam nang aldo ning novenang pankaladwa. 

Ngeni ala na ini. Magsadya nakami mung kulbasang dinukit at paglulanan kandila arap bale, payabut karing anak a daralan king malyari lang salangi manyawad kendi o makyalung pa. Abe na la ding matwa, mamiblas aliwa ngeni, aliwa mu ring anak ding gagayak miyayaliwa piblas. 

Antimo neng Aguman Sandok Minalin, ataluse ku ing pamanyulud costume neng Halloween, atin pangkaladwang bubunga. Agyapang akakit ing pamangamit ding bisang manakitan a 99% a kapitalista, ing Halloween metung yang aldo o bengi nung kapilan da ayayapse at apiramdam ding misusulud ing Mikawani Pa Saguli king sadya rang yatu. Ganakan keni ing metung nang dake ning curriculum ding pre-school a Dress-Up Time. Atin lang pamiwangis at dakal pamiyalwa reni, dapot pareo lang bubunga king diwa ra at kaladwa. 

Happy Halloween! Kapayapan karing sablang kaladwa mabilug yatu! 

Source: http://eksite.com/

Email to:
Content:
From: